ylzzcom永利总站2021年高水平学术论文(20210901)

发布者:蒋红燕发布时间:2021-03-09浏览次数:2589王金兰

01

标题: Enabling selective, room-temperature gas detection using atomically dispersed Zn

作者: Qiu, JW (Qiu, Junwen); Hu, XF (Hu, Xuefeng); Shi, L (Shi, Li); Fan, JL (Fan, Jinle); Min, XJ (Min, Xinjie); Zhang, W (Zhang, Wei)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

来源出版物: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL: 329文献号: 129221DOI: 10.1016/j.snb.2020.129221出版年: FEB 15 2021

入藏号: WOS:000609433600007

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

02

作者: Dai, WJ (Dai, Weiji); Bai, XW (Bai, Xiaowan); Zhu, YA (Zhu, Yin-an); Zhang, Y (Zhang, Yue); Lu, T (Lu, Tao); Pan, Y (Pan, Ye)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Surface reconstruction induced in situ phosphorus doping in nickel oxides for an enhanced oxygen evolution reaction

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A: 9: 10: 6432-6441DOI: 10.1039/d0ta10925h出版年: MAR 14 2021

入藏号: WOS:000631985900044

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

03

作者: Niu, XH (Niu, Xianghong); Sun, DZ (Sun, Dazhong); Shi, L (Shi, Li); Bai, XW (Bai, Xiaowan); Li, Q (Li, Qiang); Li, XA (Li, Xing'ao); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: A new nitrogen fixation strategy: the direct formation of *N-2(-) excited state on metal-free photocatalyst

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A: 9: 10: 6214-6222DOI: 10.1039/d1ta00298h出版年: MAR 14 2021

入藏号: WOS:000631985900022

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

04

作者: Tian, JX (Tian, Jianxiong); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, S (Zhang, Sheng); Li, ZX (Li, Zhixia); Shi, L (Shi, Li)*; Li, Q (Li, Qiang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Synergistic modulation of metal-free photocatalysts by the composition ratio change and heteroatom doping for overall water splitting

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY ADOI: 10.1039/d1ta01978c提前访问日期: APR 2021

入藏号: WOS:000647139100001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

05

作者: Guo, Y (Guo, Yilv); Zhang, YH (Zhang, Yehui); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Wang, B (Wang, Bing); Yuan, SJ (Yuan, Shijun)*; Dong, S (Dong, Shuai); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Spin-constrained optoelectronic functionality in two-dimensional ferromagnetic semiconductor heterojunctions

来源出版物: MATERIALS HORIZONS: 8: 4: 1323-1333DOI: 10.1039/d0mh01480j出版年: APR 1 2021

入藏号: WOS:000639328100019

(一流学术期刊学科重点,第一单位)

06

作者: Wang, SY (Wang, Shiyan); Bai, XW (Bai, Xiaowan); Li, Q (Li, Qiang); Ouyang, YX (Ouyang, Yixin); Shi, L (Shi, Li); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Selective visible-light driven highly efficient photocatalytic reduction of CO2 to C2H5OH by two-dimensional Cu2S monolayers

来源出版物: NANOSCALE HORIZONS DOI: 10.1039/d1nh00196e提前访问日期: MAY 2021

入藏号: WOS:000655659700001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

07

作者: Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Guo, Y (Guo, Yilv); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Li, YH (Li, Yunhai); Chen, YF (Chen, Yunfei)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: A general strategy for designing two-dimensional high-efficiency layered thermoelectric materials

来源出版物: ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCEDOI: 10.1039/d1ee00356a提前访问日期: MAY 2021

入藏号: WOS:000658831100001

(顶级学术期刊,第一单位)

08

作者: Niu, XH (Niu, Xianghong); Xiao, SS (Xiao, Shanshan); Sun, DZ (Sun, Dazhong); Shi, AQ (Shi, Anqi); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Chen, W (Chen, Wei); Li, XA (Li, Xing'ao); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Direct formation of interlayer exciton in two-dimensional van der Waals heterostructures

来源出版物: MATERIALS HORIZONSDOI: 10.1039/d1mh00571e提前访问日期: MAY 2021

入藏号: WOS:000661589700001

(一流学术期刊学科重点,非第一单位)

09

作者: Shi, L (Shi, Li); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, YH (Zhang, Yehui); Ling, CY (Ling, Chongyi); Li, Q (Li, Qiang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Photocatalytic conversion of CO to fuels with water by B-doped graphene/g-C3N4 heterostructure

来源出版物: SCIENCE BULLETIN: 66: 12: 1186-1193DOI: 10.1016/j.scib.2021.02.025出版年: JUN 30 2021

入藏号: WOS:000657605600008

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

10

作者: Zhou,ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Guo, YL (Guo, Yilv); Zhang, YH (Zhang, Yehui); Niu, XH (Niu, Xianghong); Ma, L (Ma, Liang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Ultralong lifetime for fully photogenerated spin-polarized current in two-dimensional ferromagnetic/nonmagnetic semiconductor heterostructures

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 24文献号: 245411DOI: 10.1103/PhysRevB.103.245411

出版年: JUN 9 2021

入藏号: WOS:000661523400001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

11

作者: Bai, XW (Bai, Xiaowan); Shi, L (Shi, Li); Li, Q (Li, Qiang); Ling, CY (Ling, Chongyi); Ouyang, YX (Ouyang, Yixin); Wang, SY (Wang, Shiyan); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Synergistic Effect of Metal Doping and Tethered Ligand Promoted High-Selectivity Conversion of CO2 to C-2 Oxygenates at Ultra-Low Potential

来源出版物: ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS DOI: 10.1002/eem2.12203提前访问日期: JUN 2021

入藏号: WOS:000667287000001

(一流学术期刊学科重点,第一单位)

12

标题:Dynamic structure change of Cu nanoparticles on carbon supports for CO2 electro-reduction toward multicarbon products

作者:Li, Q (Li, Qiang) ;Zhang, YH (Zhang, Yehui) ;Shi, L (Shi, Li) ;Wu, ML (Wu, Mingliang) ;Ouyang, YX (Ouyang, Yixin) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物:INFOMAT DOI:10.1002/inf2.12229 在线发表JUL 2021

入藏号WOS:000671743300001

(顶级学术期刊,第一单位)

13

标题:Promoting the conversion of CO2 to CH(4)via synergistic dual active sites

作者:Fu, ZZ (Fu, Zhanzhao) ;Li, Q (Li, Qiang) ;Bai, XW (Bai, Xiaowan) ;Huang, YH (Huang, Yuhao) ;Shi, L (Shi, Li)* ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物: NANOSCALE文献号2100111DOI:10.1039/d1nr02582a在线发表JUN 2021

入藏号WOS:000671305900001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

14

标题:Accelerated design of promising mixed lead-free double halide organic-inorganic perovskites for photovoltaics using machine learning

作者:Wu, YL (Wu, Yilei) ;Lu, SH (Lu, Shuaihua) ;Ju, MG (Ju, Ming-Gang)*;Zhou, QH (Zhou, Qionghua)* ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物: NANOSCALE文献号2100111 DOI:10.1039/d1nr01117k在线发表JUN 2021

入藏号WOS:000672050200001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

15

标题:Selective visible-light driven highly efficient photocatalytic reduction of CO2 to C2H5OH by two-dimensional Cu2S monolayers

作者:Wang, SY (Wang, Shiyan) ;Bai, XW (Bai, Xiaowan) ;Li, Q (Li, Qiang) ;Ouyang, YX (Ouyang, Yixin) ;Shi, L (Shi, Li) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物:NANOSCALE HORIZONS68661-668文献号055012 DOI10.1039/d1nh00196e出版时间AUG 1 2021

入藏号WOS:000655659700001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

16

标题:Direct formation of interlayer exciton in two-dimensional van der Waals heterostructures

作者:Niu, XH (Niu, Xianghong) ;Xiao, SS (Xiao, Shanshan) ;Sun, DZ (Sun, Dazhong) ;Shi, AQ (Shi, Anqi) ;Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo) ;Chen, W (Chen, Wei) ;Li, XA (Li, Xing'ao) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物:MATERIALS HORIZONS882208-2215文献号166DOI10.1039/d1mh00571e出版时间AUG 1 2021

入藏号WOS:000661589700001

(一流学术期刊学科重点,非第一单位)

17

标题:A universal framework for metropolis Monte Carlo simulation of magnetic Curie temperature

作者:Zhang, YH (Zhang, Yehui) ;Wang, B (Wang, Bing) ;Guo, Y (Guo, Yilv) ;Li, Q (Li, Qiang)* ;Wang, JN (Wang, Jinlan)*

来源出版物:COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE197文献号110638 DOI10.1016/j.commatsci.2021.110638出版时间SEP 2021

入藏号WOS:000681081900007

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

18

标题:Electrochemical CO2 reduction: water/catalyst interface versus polymer/catalyst interface

作者:Ouyang, YX (Ouyang, Yixin) ;Zhang, YH (Zhang, Yehui) ;Rice, PS (Rice, Peter S.) ;Shi, L (Shi, Li) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *;Hu, P (Hu, P.) *

来源出版物:JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A DOI10.1039/d1ta04867h在线发表JUL 2021

入藏号WOS:000682946300001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

19

标题:Realization of Strong Room-Temperature Ferromagnetism in Atomically Thin 2D Carbon Nitride Sheets by Thermal Annealing

作者:Wang, Y (Wang, Yong) ;Guo, Y (Guo, Yilv);Wang, ZK (Wang, Zhaokun);Fu, L (Fu, Lin) ;Zhang, Y (Zhang, Yu) ;Xu, YJ (Xu, Yongjie) ;Yuan, SJ (Yuan, Shijun) ;Pan, HZ (Pan, Hongzhe) ;Du, YW (Du, Youwei) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *;Tang, NJ (Tang, Nujiang) *

来源出版物:ACS NANO15712069-12076文献号174102DOI10.1021/acsnano.1c03396

出版时间JUL 27 2021

入藏号WOS:000679406500095

(一流学术期刊学科重点,非第一单位)

20

标题:Hollow InVO4 Nanocuboid Assemblies toward Promoting Photocatalytic N-2 Conversion Performance

作者:Han, QT (Han, Qiutong) ;Bai, XW (Bai, Xiaowan) ;Chen, JM (Chen, Jingming) ;Feng, SN (Feng, Shengnan) ;Gao, W (Gao, Wa) ;Tu, WG (Tu, Wenguang) ;Wang, XY (Wang, Xiaoyong) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *;Jia, B (Jia, Bi) ;Shen, Q (Shen, Qing) ;Zhou, Y (Zhou, Yong) *;Zou, ZG (Zou, Zhigang) .

来源出版物:ADVANCED MATERIALS文献号2006780 DOI10.1002/adma.202006780在线发表AUG 2021

入藏号WOS:000685436600001

(顶级学术期刊,非第一单位)

21

标题:Vacancy-defect modulated pathway of photoreduction of CO2 on single atomically thin AgInP2S6 sheets into olefiant gas

作者:Gao, W (Gao, Wa) ;Li, S (Li, Shi) ;He, HC (He, Huichao) ;Li, XN (Li, Xiaoning) ;Cheng, ZX (Cheng, Zhenxiang) ;Yang, Y (Yang, Yong) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *;Shen, Q (Shen, Qing) ;Wang, XY (Wang, Xiaoyong) ;Xiong, YJ (Xiong, Yujie) *;Zhou, Y (Zhou, Yong) *;Zou, ZG (Zou, Zhigang) .

来源出版物: NATURE COMMUNICATIONS121文献号4747 DOI10.1038/s41467-021-25068-7出版时间AUG 6 2021

入藏号WOS:000684547900011

(一流学术期刊学科重点,非第一单位)

倪振华

01

标题: Gate-Tunable Polar Optical Phonon to Piezoelectric Scattering in Few-Layer Bi2O2Se for High-Performance Thermoelectrics

作者: Yang, F (Yang, Fang); Wu, J (Wu, Jing)*; Suwardi, A (Suwardi, Ady); Zhao, YS (Zhao, Yunshan); Liang, BY (Liang, Boyuan); Jiang, J (Jiang, Jie); Xu, JW (Xu, Jianwei); Chi, DZ (Chi, Dongzhi); Hippalgaonkar, K (Hippalgaonkar, Kedar); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

来源出版物: ADVANCED MATERIALS: 33: 4文献号: 2004786DOI: 10.1002/adma.202004786出版年: JAN 2021

入藏号: WOS:000613690100012

(顶级学术期刊,第一单位)

02

标题: Vis-NIR photodetector with microsecond response enabled by 2D bismuth/Si(111) heterojunction

作者: Dang, ZY (Dang, Zhaoying); Wang, WH (Wang, Wenhui); Chen, JY (Chen, Jiayi); Walker, ES (Walker, Emily S.); Bank, SR (Bank, Seth R.); Akinwande, D (Akinwande, Deji); Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*; Tao, L (Tao, Li)*

来源出版物: 2D MATERIALS: 8: 3文献号: 035002DOI: 10.1088/2053-1583/abea65出版年: JUL 2021

入藏号: WOS:000630530500001

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

03

标题: Thickness-Dependent Interlayer Charge Transfer in MoSe2/MoS2 Heterostructures Studied by Femtosecond Transient Absorption Measurements

作者: Zheng, T (Zheng, Ting); Valencia-Acuna, P (Valencia-Acuna, Pavel); Zereshki, P (Zereshki, Peymon); Beech, KM (Beech, Katherine M.); Deng, LE (Deng, Lier); Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*; Zhao, H (Zhao, Hui)*

来源出版物: ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES: 13: 5: 6489-6495DOI: 10.1021/acsami.0c18268出版年: FEB 10 2021

入藏号: WOS:000619638400058

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

04

标题: Excitonic Dynamics in Janus MoSSe and WSSe Monolayers

作者: Zheng, T (Zheng, Ting); Lin, YC (Lin, Yu-Chuan)*; Yu, YL (Yu, Yiling)*; Valencia-Acuna, P (Valencia-Acuna, Pavel); Puretzky, AA (Puretzky, Alexander A.); Torsi, R (Torsi, Riccardo); Liu, CZ (Liu, Chenze); Ivanov, IN (Ivanov, Ilia N.); Duscher, G (Duscher, Gerd); Geohegan, DB (Geohegan, David B.); Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*; Xiao, K (Xiao, Kai); Zhao, H (Zhao, Hui)*

来源出版物: NANO LETTERS: 21: 2: 931-937DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c03412出版年: JAN 27 2021

入藏号: WOS:000614066800006

(顶级学术期刊,第一单位)

05

作者: Wang, WH (Wang, Wenhui)*; Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

标题: Position-sensitive detectors based on two-dimensional materials

来源出版物: NANO RESEARCH: 14: 6特刊: SI: 1889-1900DOI: 10.1007/s12274-020-2917-3

提前访问日期: JUN 2020出版年: JUN 2021

入藏号: WOS:000544626400001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

06

作者: Zheng, T (Zheng, Ting); Niu, XH (Niu, Xianghong); Zhao, H (Zhao, Hui); Wang, JL (Wang, Jinlan); Zhao, WW (Zhao, Weiwei); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

标题: Photoluminescence enhancement at a high generation rate induced by exciton localization

来源出版物: OPTICS LETTERS: 46: 11: 2774-2777DOI: 10.1364/OL.420709出版年: JUN 1 2021

入藏号: WOS:000658132700055

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

07

作者: Zhao, WW (Zhao, Weiwei); Cai, S (Cai, Shuang); Wei, X (Wei, Xin); Zheng, T (Zheng, Ting); Xu, X (Xu, Xin); Zafar, A (Zafar, Amina); Liu, HW (Liu, Hongwei)*; Yu, T (Yu, Ting); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Chen, YF (Chen, Yunfei)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

标题: The Thinnest Light Disk: Rewritable Data Storage and Encryption on WS2 Monolayers

来源出版物: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS文献号: 2103140DOI: 10.1002/adfm.202103140提前访问日期: JUN 2021

入藏号: WOS:000665092700001

(一流学术期刊学科重点,第一单位)

邱腾

01

标题: Origin of layer-dependent SERS tunability in 2D transition metal dichalcogenides

作者: Li, MZ (Li, Mingze); Gao, YM (Gao, Yimeng); Fan, XC (Fan, Xingce); Wei, YJ (Wei, Yunjia); Hao, Q (Hao, Qi); Qiu, T (Qiu, Teng)*

来源出版物: NANOSCALE HORIZONS: 6: 2: 186-191DOI: 10.1039/d0nh00625d出版年: FEB 1 2021

入藏号: WOS:000617006200008

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Wang, R (Wang, Ru); Xu, CX (Xu, Chunxiang)*; You, DT (You, Daotong); Wang, XX (Wang, Xiaoxuan); Chen, JP (Chen, Jinping); Shi, ZL (Shi, Zengliang); Cui, QN (Cui, Qiannan); Qiu, T (Qiu, Teng)*

标题: Plasmon-exciton coupling dynamics and plasmonic lasing in a core-shell nanocavity

来源出版物: NANOSCALE DOI: 10.1039/d0nr08969a提前访问日期: FEB 2021

入藏号: WOS:000635678600001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

03

标题:Mixed-dimensional van der Waals heterojunction-enhanced Raman scattering

作者:Li, MZ (Li, Mingze) ;Wei, YJ (Wei, Yunjia) ;Fan, XC (Fan, Xingce) ;Li, GQ (Li, Guoqun) ;Hao, Q (Hao, Qi) ;Qiu, T (Qiu, Teng)*

来源出版物:NANO RESEARCH DOI:10.1007/s12274-021-3537-2 在线发表JUL 2021

入藏号WOS:000669798300002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

04

标题:Ultra-strong mode confinement at semishell metal/insulator/semiconductor interface for nanolaser

作者:Wang, R (Wang, Ru) ;Xu, CX (Xu, Chunxiang)* ;You, DT (You, Daotong) ;Wang, XX (Wang, Xiaoxuan) ;Chen, JP (Chen, Jinping) ;Shi, ZL (Shi, Zengliang) ;Cui, QN (Cui, Qiannan) ;Qiu, T (Qiu, Teng) *

来源出版物:JOURNAL OF LUMINESCENCE238文献号118242DOI10.1016/j.jlumin.2021.118242出版时间OCT 2021

入藏号WOS:000684551800001

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

安明

01

标题:Ferroelectricity in strained Hf2CF2 monolayer

作者:Wang, ZW (Wang, Ziwen) ;Ding, N (Ding, Ning) ;Gui, CR (Gui, Churen) ;Wang, SS (Wang, Shan-Shan) ;An, M (An, Ming)* ;Dong, S (Dong, Shuai) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW MATERIALS57文献号074408 DOI10.1103/PhysRevMaterials.5.074408出版时间JUL 23 2021

入藏号WOS:000679196900002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

陈殿勇

01

标题: Investigating Omega(2012) as a molecular state

作者: Liu, XJ (Liu, Xuejie); Huang, HX (Huang, Hongxia)*; Ping, JL (Ping, Jialun)*; Chen, DY (Chen, Dianyong)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW C: 103: 2文献号: 025202DOI: 10.1103/PhysRevC.103.025202出版年: FEB 2 2021

入藏号: WOS:000613922800006

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

02

标题: Study of the decays of S-wave (D)over-bar*K* hadronic molecules: The scalar X-0(2900) and its spin partners (X)over-tilde(J(J=1,2))

作者: Xiao, CJ (Xiao, Cheng-Jian)*; Chen, DY (Chen, Dian-Yong)*; Dong, YB (Dong, Yu-Bing)*; Meng, GW (Meng, Guang-Wei)

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 3文献号: 034004DOI: 10.1103/PhysRevD.103.034004出版年: FEB 8 2021

入藏号: WOS:000616271800003

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

03

标题: A phenomenological analysis on isospin-violating decay of X(3872)

作者: Wu, Q (Wu, Qi)*; Chen, DY (Chen, Dian-Yong)*; Matsuki, T (Matsuki, Takayuki)*

来源出版物: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C: 81: 2文献号: 193DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-08984-2出版年: FEB 26 2021

入藏号: WOS:000624444600003

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

04

作者: Wang, JZ (Wang, Jun-Zhang)*; Chen, DAY (Chen, Dian-Yong)*; Liu, X (Liu, Xiang)*; Matsuki, T (Matsuki, Takayuki)*

标题: Producing fully charm structures in the J/psi-pair invariant mass spectrum

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 7文献号: L071503DOI: 10.1103/PhysRevD.103.L071503出版年: APR 23 2021

入藏号: WOS:000648580600008

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

05

作者: Wang, JZ (Wang, Jun-Zhang)*; Chen, DY (Chen, Dian-Yong)*; Liu, X (Liu, Xiang)*; Matsuki, T (Matsuki, Takayuki)*

标题: Mapping a new cluster of charmoniumlike structures at e(+)e(-) collisions

来源出版物: PHYSICS LETTERS B: 817文献号: 136345DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136345

出版年: JUN 10 2021

入藏号: WOS:000657652200057

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

陈华星

01

作者: Su, N (Su, Niu); Dong, RR (Dong, Rui-Rui); Chen, HX (Chen, Hua-Xing)*; Chen, W (Chen, Wei)*; Cui, EL (Cui, Er-Liang)*

标题: Light tetraquark states with the exotic quantum number J(PC)=3(-+)

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 5文献号: 054006DOI: 10.1103/PhysRevD.103.054006

出版年: MAR 3 2021

入藏号: WOS:000627572500002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Chen, HX (Chen, Hua-Xing)*; Chen, W (Chen, Wei)*; Zhu, SL (Zhu, Shi-Lin)*

标题: Toward the existence of the odderon as a three-gluon bound state

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 9文献号: L091503DOI: 10.1103/PhysRevD.103.L091503出版年: MAY 20 2021

入藏号: WOS:000655870800004

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

03

作者: Chen, XH (Chen, Xiao-Hui); Wang, QN (Wang, Qi-Nan); Chen, W (Chen, Wei)*; Chen, HX (Chen, Hua-Xing)*

标题: Mass spectra of N Omega dibaryons in the S-3(1) and S-5(2) channels

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 9文献号: 094011DOI: 10.1103/PhysRevD.103.094011

出版年: MAY 13 2021

入藏号: WOS:000655867500002

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

04

标题:Investigation of the stability for fully-heavy bc(h)over-bar(e)over-bar tetraquark states

作者:Yang, ZY (Yang, Zi-Yan) ;Wang, QN (Wang, Qi-Nan) ;Chen, W (Chen, Wei) *;Chen, HX (Chen, Hua-Xing) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW D1041文献号014003 DOI:10.1103/PhysRevD.104.014003出版时间JUL 6 2021

入藏号WOS:000670702100004

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

05

标题:Establishing the first hidden-charm pentaquark with strangeness

作者:Chen, HX (Chen, Hua-Xing) *;Chen, W (Chen, Wei)* ;Liu, X (Liu, Xiang)* ;Liu, XH (Liu, Xiao-Hai) *

来源出版物:EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C815文献号409 DOI10.1140/epjc/s10052-021-09196-4出版时间MAY 2021

入藏号WOS:000680421200004

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

06

标题:Mass spectra for the cc(b)over-bar(b)over-bar and bb(c)over-bar(c)over-bar tetraquark states

作者:Wang, QN (Wang, Qi-Nan) ;Yang, ZY (Yang, Zi-Yan) ;Chen, W (Chen, Wei)* ;Chen, HX (Chen, Hua-Xing) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW D1041文献号014020DOI10.1103/PhysRevD.104.014020出版时间JUL 29 2021

入藏号WOS:000679147000001

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

陈乾

01

作者: Chen, Q (Chen, Qian)*; Wang, RQ (Wang, Ruqian); Huang, ZC (Huang, Zhaocong); Yuan, SJ (Yuan, Shijun); Wang, HW (Wang, Haowei); Ma, L (Ma, Liang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)

标题: Two dimensional CrGa2Se4: a spin-gapless ferromagnetic semiconductor with inclined uniaxial anisotropy

来源出版物: NANOSCALE: 13: 12: 6024-6029DOI: 10.1039/d0nr08296a出版年: MAR 28 2021

入藏号: WOS:000635775000008

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

陈华

01

标题:Quantification of triglyceride levels in fresh human blood by terahertz time-domain spectroscopy

作者:Wang, D (Wang, Dan) ;Zhang, Y (Zhang, Yu) ;Han, J (Han, Juan) ;Li, X (Li, Xiao) ;Chen, XF (Chen, Xiaofeng) ;Qiu, TZ (Qiu, Tianzhu) ;Chen, H (Chen, Hua) *

来源出版物:SCIENTIFIC REPORTS111文献号13209 DOI:10.1038/s41598-021-92656-4出版时间JUN 24 2021

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

陈世华

01

标题:Omnipresent coexistence of rogue waves in a nonlinear two-wave interference system and its explanation by modulation instability

作者:Pan, CC (Pan, Changchang);Bu, LL (Bu, Lili) ;Chen, SH (Chen, Shihua) *;Mihalache, D (Mihalache, Dumitru) ;Grelu, P (Grelu, Philippe);Baronio, F (Baronio, Fabio) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW RESEARCH33文献号033152DOI10.1103/PhysRevResearch.3.033152出版时间AUG 13 2021

入藏号WOS:000685123900006

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

董帅

01

标题: Electronic Transport Properties of Nb1-xTaxSb2 Single-Crystal Semimetals Grown by a Chemical Vapor Transport Based High-Throughput Method

作者: Guo, L (Guo, Lei); Xu, M (Xu, Meng); Chen, L (Chen, Lei); Huang, X (Huang, Xin); Shi, XY (Shi, Xin-Yao); Ying, JS (Ying, Jing-Shi); Zhang, T (Zhang, Tao); Zhao, WY (Zhao, Weiyao)*; Dong, S (Dong, Shuai)*; Zheng, RK (Zheng, Ren-Kui)*

来源出版物: CRYSTAL GROWTH & DESIGN: 21: 1: 653-662DOI: 10.1021/acs.cgd.0c01457出版年: JAN 6 2021

入藏号: WOS:000607623900067

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

02

作者: You, HP (You, Haipeng); Zhang, Y (Zhang, Yang); Chen, J (Chen, Jun); Ding, N (Ding, Ning); An, M (An, Ming); Miao, L (Miao, Lin); Dong, S (Dong, Shuai)*

标题: Peierls transition driven ferroelasticity in the two-dimensional d-f hybrid magnets

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 16文献号: L161408DOI: 10.1103/PhysRevB.103.L161408出版年: APR 21 2021

入藏号: WOS:000647172200003

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

03

作者: Tang, YS (Tang, Y. S.); Wang, SM (Wang, S. M.); Lin, L (Lin, L.)*; Garlea, VO (Garlea, V. Ovidiu); Zou, T (Zou, Tao)*; Zheng, SH (Zheng, S. H.); Zhang, HM (Zhang, H-M); Zhou, JT (Zhou, J. T.); Luo, ZL (Luo, Z. L.); Yan, ZB (Yan, Z. B.); Dong, S (Dong, S.)*; Charlton, T (Charlton, T.); Liu, JM (Liu, J-M)

标题: Magnetic structure and multiferroicity of Sc-substituted hexagonal YbFeO3

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 17文献号: 174102DOI: 10.1103/PhysRevB.103.174102

出版年: MAY 6 2021

入藏号: WOS:000655861400001

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

04

标题: Noncollinear ferrielectricity and morphotropic phase boundary in monolayer GeS

作者: Song, SX (Song, Shixin); Zhang, Y (Zhang, Yang); Guan, J (Guan, Jie)*; Dong, S (Dong, Shuai)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 14文献号: L140104DOI: 10.1103/PhysRevB.103.L140104出版年: APR 19 2021

入藏号: WOS:000646705900006

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

05

作者: Chen, J (Chen, Jun); Dong, S (Dong, Shuai)*

标题: Manipulation of Magnetic Domain Walls by Ferroelectric Switching: Dynamic Magnetoelectricity at the Nanoscale

来源出版物: PHYSICAL REVIEW LETTERS: 126: 11文献号: 117603DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.117603出版年: MAR 18 2021

入藏号: WOS:000652825400013

(顶级学术期刊,第一单位)

06

标题:Ferroelectricity in strained Hf2CF2 monolayer

作者:Wang, ZW (Wang, Ziwen) ;Ding, N (Ding, Ning) ;Gui, CR (Gui, Churen) ;Wang, SS (Wang, Shan-Shan) ;An, M (An, Ming)* ;Dong, S (Dong, Shuai) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW MATERIALS57文献号074408 DOI10.1103/PhysRevMaterials.5.074408出版时间JUL 23 2021

入藏号WOS:000679196900002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

07

标题:Phase competition and negative piezoelectricity in interlayer-sliding ferroelectric ZrI2

作者:Ding, N (Ding, Ning) ;Chen, J (Chen, Jun) ;Gui, CR (Gui, Churen) ;You, HP (You, Haipeng) ;Yao, XY (Yao, Xiaoyan) *;Don, S (Don, Shuai) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW MATERIALS58文献号084405 DOI10.1103/PhysRevMaterials.5.084405出版时间AUG 13 2021

入藏号WOS:000685118400001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

董正高

01

标题: Grayscale image for broadband linear polarization measurement by an ultracompact metasurface

作者: Cao, Y (Cao, Yue); Tang, LL (Tang, Lili); Jin, RC (Jin, Renchao); Li, JQ (Li, Jiaqi); Wang, J (Wang, Jin); Dong, ZG (Dong, Zheng-Gao)*

来源出版物: OPTICS LETTERS: 46: 5: 1117-1120DOI: 10.1364/OL.415844出版年: MAR 1 2021

入藏号: WOS:000625297100048

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

范吉阳

01

作者: Li, YY (Li, Yuanyuan); Liu, XY (Liu, Xiaoyu); Liang, TY (Liang, Tianyuan); Fan, JY (Fan, Jiyang)*

标题: Core and Surface Electronic States and Phonon Modes in SiC Quantum Dots Studied by Optical Spectroscopy and Hybrid TDDFT

来源出版物: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C: 125: 13: 7259-7266DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c00209出版年: APR 8 2021

入藏号: WOS:000639044400024

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

02

作者: Dai, DJ (Dai, Dejian)*; Li, YY (Li, Yuanyuan); Fan, JY (Fan, Jiyang)*

标题: Room-temperature synthesis of various allotropes of carbon nanostructures (graphene, graphene polyhedra, carbon nanotubes and nano-onions, n-diamond nanocrystals) with aid of ultrasonic shock using ethanol and potassium hydroxide

来源出版物: CARBON: 179: 133-141DOI: 10.1016/j.carbon.2021.04.038出版年: JUL 2021

入藏号: WOS:000661625400016

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

03

标题:Role of Polyhedron Unit in Distinct Photophysics of Zero-Dimensional Organic-Inorganic Hybrid Tin Halide Compounds

作者:Liu, XY (Liu, Xiaoyu) ;Li, YY (Li, Yuanyuan) ;Liang, TY (Liang, Tianyuan) ;Fan, JY (Fan, Jiyang) *

来源出版物:JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS:12:24:5765-5773 DOI10.1021/acs.jpclett.1c01540出版时间JUN 24 2021

入藏号WOS:000668352300018

(一流学术期刊学科核心,第一单位)


04

标题:In Situ Phase-Transition Crystallization of All-Inorganic Water-Resistant Exciton-Radiative Heteroepitaxial CsPbBr3-CsPb2Br5 Core-Shell Perovskite Nanocrystals

作者:Liang, TY (Liang, Tianyuan) ;Liu, WJ (Liu, Wenjie) ;Liu, XY (Liu, Xiaoyu) ;Li, YY (Li, Yuanyuan) ;Wu, WH (Wu, Wenhui) ;Fan, JY (Fan, Jiyang) *

来源出版物:CHEMISTRY OF MATERIALS33134948-4959文献号100488 DOI10.1021/acs.chemmater.1c00542出版时间JUL 13 2021

入藏号WOS:000674266000011

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

郭志辉

01

作者: Guo, ZH (Guo, Zhi-Hui)*; Oller, JA (Oller, J. A.)*

标题: Insights into the inner structures of the fully charmed tetraquark state X(6900)

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 3文献号: 034024DOI: 10.1103/PhysRevD.103.034024

出版年: FEB 26 2021

入藏号: WOS:000623638600004

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Guo, ZH (Guo, Zhi-Hui)*; Oller, JA (Oller, J. A.)*

标题: Unified description of the hidden-charm tetraquark states Z(cs)(3985), Z(c)(3900), and X(4020)

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 5文献号: 054021DOI: 10.1103/PhysRevD.103.054021出版年: MAR 19 2021

入藏号: WOS:000648531300005

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

管杰

01

作者: Cheng, M (Cheng, Miao); Guan, J (Guan, Jie)

标题: Two-dimensional Haeckelite GeS with high carrier mobility and exotic polarization orders

来源出版物: PHYSICAL REVIEW MATERIALS: 5: 5文献号: 054005DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.5.054005出版年: MAY 14 2021

ISSN: 2475-9953

入藏号: WOS:000655935600003

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

标题: Noncollinear ferrielectricity and morphotropic phase boundary in monolayer GeS

作者: Song, SX (Song, Shixin); Zhang, Y (Zhang, Yang); Guan, J (Guan, Jie)*; Dong, S (Dong, Shuai)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 14文献号: L140104DOI: 10.1103/PhysRevB.103.L140104出版年: APR 19 2021

入藏号: WOS:000646705900006

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

03

作者: Shen, ZK (Shen, Zhi-Kai); Cheng, M (Cheng, Miao); Yuan, YJ (Yuan, Yong-Jun)*; Pei, L (Pei, Lang); Zhong, JS (Zhong, Jiasong); Guan, J (Guan, Jie)*; Li, XY (Li, Xinyue); Li, ZJ (Li, Zi-Jian); Bao, L (Bao, Liang)*; Zhang, XF (Zhang, Xuefeng); Yu, ZT (Yu, Zhen-Tao); Zou, ZG (Zou, Zhigang)

标题: Identifying the role of interface chemical bonds in activating charge transfer for enhanced photocatalytic nitrogen fixation of Ni2P-black phosphorus photocatalysts

来源出版物: APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL: 295文献号: 120274DOI: 10.1016/j.apcatb.2021.120274出版年: OCT 15 2021

入藏号: WOS:000663306300003

(一流学术期刊学科重点,非第一单位)

黄兆聪

01

标题: Investigation on interfacial effect of CoFeB/GaAs heterostructure

作者: Liang, J (Liang, Jian); Wang, FX (Wang, Fengxian); Chen, Q (Chen, Qian); Wang, GY (Wang, Guangyu); Zhou, XC (Zhou, Xiaochao); Jiang, W (Jiang, Wei); Kou, ZX (Kou, Zhaoxia); Huang, ZC (Huang, Zhaocong)*; Xu, QY (Xu, Qingyu); Du, J (Du, Jun); You, B (You, Biao); Zhai, Y (Zhai, Ya)*

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 855文献号: 157192DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.157192子辑: 2出版年: FEB 25 2021

入藏号: WOS:000601013200002

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

胡振良

01

作者: Feng, SP (Feng, Shaopeng); Yang, YT (Yang, Yutian); Gao, L (Gao, Lei); Watanabe, K (Watanabe, Kenji); Taniguchi, T (Taniguchi, Takashi); Hu, ZL (Hu, Zhenliang)*; Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)

标题: Tunable self-trapped excitons in 2D layered rubrene

来源出版物: APPLIED PHYSICS LETTERS: 118: 25文献号: 253103DOI: 10.1063/5.0049942出版年: JUN 21 2021

入藏号: WOS:000664033400024

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

侯吉旋

01

标题:Zeroth-order phase transition in the Blume-Emery-Griffiths model without bilinear exchange coupling

作者:Hou, JX (Hou, Ji-Xuan) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW E1042文献号024114DOI10.1103/PhysRevE.104.024114出版时间AUG 11 2021

入藏号WOS:000684855700010

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

蒋维洲

01

作者: Wei, SN (Wei, Si-Na); Yang, RY (Yang, Rong-Yao); Ye, J (Ye, Jing); Li, N (Li, Niu); Jiang, WZ (Jiang, Wei-Zhou)*

标题: Symmetry potentials and in-medium nucleon-nucleon cross sections within the Nambu-Jona-Lasinio model in relativistic impulse approximation

来源出版物: PHYSICAL REVIEW C: 103: 6文献号: 064604DOI: 10.1103/PhysRevC.103.064604出版年: JUN 8 2021

入藏号: WOS:000661749100004

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

巨明刚

01

标题:Accelerated design of promising mixed lead-free double halide organic-inorganic perovskites for photovoltaics using machine learning

作者:Wu, YL (Wu, Yilei) ;Lu, SH (Lu, Shuaihua) ;Ju, MG (Ju, Ming-Gang)* ;Zhou, QH (Zhou, Qionghua)* ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物: NANOSCALE文献号2100111 DOI:10.1039/d1nr01117k在线发表JUN 2021

入藏号WOS:000672050200001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

吕俊鹏

01

标题: Gate-Tunable Polar Optical Phonon to Piezoelectric Scattering in Few-Layer Bi2O2Se for High-Performance Thermoelectrics

作者: Yang, F (Yang, Fang); Wu, J (Wu, Jing)*; Suwardi, A (Suwardi, Ady); Zhao, YS (Zhao, Yunshan); Liang, BY (Liang, Boyuan); Jiang, J (Jiang, Jie); Xu, JW (Xu, Jianwei); Chi, DZ (Chi, Dongzhi); Hippalgaonkar, K (Hippalgaonkar, Kedar); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

来源出版物: ADVANCED MATERIALS: 33: 4文献号: 2004786DOI: 10.1002/adma.202004786出版年: JAN 2021

入藏号: WOS:000613690100012

(顶级学术期刊,第一单位)

02

作者: Gao, L (Gao, Lei); Hu, ZL (Hu, Zhenliang); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Liu, HW (Liu, Hongwei)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)

标题: Defect-related dynamics of photoexcited carriers in 2D transition metal dichalcogenides

来源出版物: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS DOI: 10.1039/d1cp00006c提前访问日期: MAR 2021

入藏号: WOS:000634855000001

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

03

作者: Wang, WH (Wang, Wenhui)*; Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

标题: Position-sensitive detectors based on two-dimensional materials

来源出版物: NANO RESEARCH: 14: 6特刊: SI: 1889-1900DOI: 10.1007/s12274-020-2917-3

提前访问日期: JUN 2020出版年: JUN 2021

入藏号: WOS:000544626400001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

04

作者: Gao, L (Gao, Lei); Hu, ZL (Hu, Zhenliang); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Liu, HW (Liu, Hongwei)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)

标题: Defect-related dynamics of photoexcited carriers in 2D transition metal dichalcogenides

来源出版物: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICSDOI: 10.1039/d1cp00006c提前访问日期: MAR 2021

入藏号: WOS:000634855000001

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

05

作者: Zheng, T (Zheng, Ting); Niu, XH (Niu, Xianghong); Zhao, H (Zhao, Hui); Wang, JL (Wang, Jinlan); Zhao, WW (Zhao, Weiwei); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

标题: Photoluminescence enhancement at a high generation rate induced by exciton localization

来源出版物: OPTICS LETTERS: 46: 11: 2774-2777DOI: 10.1364/OL.420709出版年: JUN 1 2021

入藏号: WOS:000658132700055

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

06

作者: Feng, SP (Feng, Shaopeng); Yang, YT (Yang, Yutian); Gao, L (Gao, Lei); Watanabe, K (Watanabe, Kenji); Taniguchi, T (Taniguchi, Takashi); Hu, ZL (Hu, Zhenliang)*; Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)

标题: Tunable self-trapped excitons in 2D layered rubrene

来源出版物: APPLIED PHYSICS LETTERS: 118: 25文献号: 253103DOI: 10.1063/5.0049942出版年: JUN 21 2021

入藏号: WOS:000664033400024

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

07

作者: Zhao, WW (Zhao, Weiwei); Cai, S (Cai, Shuang); Wei, X (Wei, Xin); Zheng, T (Zheng, Ting); Xu, X (Xu, Xin); Zafar, A (Zafar, Amina); Liu, HW (Liu, Hongwei)*; Yu, T (Yu, Ting); Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Chen, YF (Chen, Yunfei)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

标题: The Thinnest Light Disk: Rewritable Data Storage and Encryption on WS2 Monolayers

来源出版物: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS文献号: 2103140DOI: 10.1002/adfm.202103140提前访问日期: JUN 2021

入藏号: WOS:000665092700001

(一流学术期刊学科重点,第一单位)

吕准

01

作者: Li, H (Li, Hui); Wang, XY (Wang, Xiaoyu)*; Yang, YL (Yang, Yongliang); Lu, Z (Lu, Zhun)*

标题: The transverse polarization of Lambda hyperons in e(+)e(-) -> Lambda up arrow hX processes within TMD factorization

来源出版物: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C: 81: 4文献号: 289DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09064-1出版年: APR 2021

入藏号: WOS:000636947200001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Yang, YL (Yang, Yongliang)*; Wang, XY (Wang, Xiaoyu); Lu, Z (Lu, Zhun)*

标题: Predicting the sin phi(S) single-spin asymmetry of Lambda production off a transversely polarized nucleon in SIDIS

来源出版物: PHYSICAL REVIEW D: 103: 11文献号: 114011DOI: 10.1103/PhysRevD.103.114011出版年: JUN 9 2021

入藏号: WOS:000661782300004

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

03

标题:sin(phi(Lambda) - phi(S)) azimuthal asymmetry in transversely polarized Lambda production in SIDIS within TMD factorization at the EIC

作者:Li, H (Li, Hui) ;Wang, XY (Wang, Xiaoyu)*;Lu, Z (Lu, Zhun) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW D1043文献号034020 DOI10.1103/PhysRevD.104.034020出版时间AUG 18 2021

入藏号WOS:000686913400002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

李旗

01

标题: A new room-temperature multiferroic material: Y2FeAlO6

作者: Song, BF (Song, Baofu); Shen, JD (Shen, Jingdong); Zhao, HH (Zhao, Huihui); Kumar, A (Kumar, Ashwini); Xu, QY (Xu, Qingyu); Zhai, Y (Zhai, Ya); Li, Q (Li, Qi)*

来源出版物: CERAMICS INTERNATIONAL: 47: 8: 10873-10879DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.12.205出版年: APR 15 2021

入藏号: WOS:000629170500001

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

02

标题:The Study of Magnetic Properties for Non-Magnetic Ions Doped BiFeO3

作者:Li, YT (Li, Yongtao)* ;Liu, LQ (Liu, Liqing) *;Wang, DH (Wang, Dehao)* ;Zhang, HG (Zhang, Hongguang)* ;He, XM (He, Xuemin)* ;Li, Q (Li, Qi) *

来源出版物:MATERIALS1415文献号4061DOI10.3390/ma14154061出版时间AUG 2021

入藏号WOS:000682079600001

(一流学术期刊学科面上,非第一单位)

李强

01

作者: Tian, JX (Tian, Jianxiong); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, S (Zhang, Sheng); Li, ZX (Li, Zhixia); Shi, L (Shi, Li)*; Li, Q (Li, Qiang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Synergistic modulation of metal-free photocatalysts by the composition ratio change and heteroatom doping for overall water splitting

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY ADOI: 10.1039/d1ta01978c提前访问日期: APR 2021

入藏号: WOS:000647139100001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Shi, L (Shi, Li); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, YH (Zhang, Yehui); Ling, CY (Ling, Chongyi); Li, Q (Li, Qiang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Photocatalytic conversion of CO to fuels with water by B-doped graphene/g-C3N4 heterostructure

来源出版物: SCIENCE BULLETIN: 66: 12: 1186-1193DOI: 10.1016/j.scib.2021.02.025出版年: JUN 30 2021

入藏号: WOS:000657605600008

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

03

标题:Dynamic structure change of Cu nanoparticles on carbon supports for CO2 electro-reduction toward multicarbon products

作者:Li, Q (Li, Qiang) ;Zhang, YH (Zhang, Yehui) ;Shi, L (Shi, Li) ;Wu, ML (Wu, Mingliang) ;Ouyang, YX (Ouyang, Yixin) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物:INFOMAT DOI:10.1002/inf2.12229 在线发表JUL 2021

入藏号WOS:000671743300001

(顶级学术期刊,第一单位)

04

标题:A universal framework for metropolis Monte Carlo simulation of magnetic Curie temperature

作者:Zhang, YH (Zhang, Yehui) ;Wang, B (Wang, Bing) ;Guo, Y (Guo, Yilv) ;Li, Q (Li, Qiang)* ;Wang, JN (Wang, Jinlan)*

来源出版物:COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE197文献号110638 DOI10.1016/j.commatsci.2021.110638出版时间SEP 2021

入藏号WOS:000681081900007

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

凌崇益

01

作者: Wu, Q (Wu, Qian)*; Gao, QP (Gao, Qingping); Sun, LM (Sun, Limei); Guo, HM (Guo, Huanmei); Tai, XS (Tai, Xishi); Li, D (Li, Dan); Liu, L (Liu, Li); Ling, CY (Ling, Chongyi)*; Sun, XP (Sun, Xuping)*

标题: Facilitating active species by decorating CeO2 on Ni3S2 nanosheets for efficient water oxidation electrocatalysis

来源出版物: CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS: 42: 3: 482-489DOI: 10.1016/S1872-2067(20)63663-4出版年: MAR 2021

入藏号: WOS:000582726000012

(一流学术期刊学科面上,非第一单位)

02

作者: Luo, Y (Luo, Yao); Li, MY (Li, Mengyuan); Dai, YX (Dai, Yuxin); Zhang, XL (Zhang, Xiaoli); Zhao, RQ (Zhao, Renqiang); Jiang, F (Jiang, Fan); Ling, CY (Ling, Chongyi)*; Huang, YC (Huang, Yucheng)*

标题: Screening of effective NRR electrocatalysts among the Si-based MSi2N4 (M = Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, and W) monolayers

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A DOI: 10.1039/d1ta02998c提前访问日期: JUN 2021

入藏号: WOS:000667705600001

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

苗霖

01

作者: Miao, L (Miao, Lin)*; Min, CH (Min, Chul-Hee); Xu, YS (Xu, Yishuai); Huang, ZL (Huang, Zengle); Kotta, EC (Kotta, Erica C.); Basak, R (Basak, Rourav); Song, MS (Song, M. S.); Kang, BY (Kang, B. Y.); Cho, BK (Cho, B. K.); Kissner, K (Kissner, K.); Reinert, F (Reinert, F.); Yilmaz, T (Yilmaz, Turgut); Vescovo, E (Vescovo, Elio); Chuang, YD (Chuang, Yi-De); Wu, WD (Wu, Weida); Denlinger, JD (Denlinger, Jonathan D.); Wray, LA (Wray, L. Andrew)*

标题: Robust Surface States and Coherence Phenomena in Magnetically Alloyed SmB6

来源出版物: PHYSICAL REVIEW LETTERS: 126: 13文献号: 136401DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.136401出版年: MAR 31 2021

入藏号: WOS:000652826600004

(顶级学术期刊,非第一单位)

马亮

01

作者: Chen, Q (Chen, Qian)*; Wang, RQ (Wang, Ruqian); Huang, ZC (Huang, Zhaocong); Yuan, SJ (Yuan, Shijun); Wang, HW (Wang, Haowei); Ma, L (Ma, Liang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)

标题: Two dimensional CrGa2Se4: a spin-gapless ferromagnetic semiconductor with inclined uniaxial anisotropy

来源出版物: NANOSCALE: 13: 12: 6024-6029DOI: 10.1039/d0nr08296a出版年: MAR 28 2021

入藏号: WOS:000635775000008

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Zhou,ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Guo, YL (Guo, Yilv); Zhang, YH (Zhang, Yehui); Niu, XH (Niu, Xianghong); Ma, L (Ma, Liang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Ultralong lifetime for fully photogenerated spin-polarized current in two-dimensional ferromagnetic/nonmagnetic semiconductor heterostructures

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 24文献号: 245411DOI: 10.1103/PhysRevB.103.245411

出版年: JUN 9 2021

入藏号: WOS:000661523400001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

欧阳艺昕

01

标题:Electrochemical CO2 reduction: water/catalyst interface versus polymer/catalyst interface

作者:Ouyang, YX (Ouyang, Yixin) ;Zhang, YH (Zhang, Yehui) ;Rice, PS (Rice, Peter S.) ;Shi, L (Shi, Li) ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *;Hu, P (Hu, P.) *

来源出版物:JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A DOI10.1039/d1ta04867h在线发表JUL 2021

入藏号WOS:000682946300001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

施智祥

01

标题: Hydrothermal synthesis and complete phase diagram of FeSe1-xSx (0 <= x <= 1) single crystals

作者: Yi, XL (Yi, Xiaolei); Xing, XZ (Xing, Xiangzhuo)*; Qin, LY (Qin, Lingyao); Feng, JJ (Feng, Jiajia); Li, M (Li, Meng); Zhang, YF (Zhang, Yufeng); Meng, Y (Meng, Yan); Zhou, N (Zhou, Nan); Sun, Y (Sun, Yue)*; Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 14文献号: 144501DOI: 10.1103/PhysRevB.103.144501出版年: APR 2 2021

入藏号: WOS:000646639100004

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Sun, Y (Sun, Yue)*; Pan, YQ (Pan, Yongqiang); Zhou, N (Zhou, Nan); Xing, XZ (Xing, Xiangzhuo); Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*; Wang, JH (Wang, Jinhua); Zhu, ZW (Zhu, Zengwei); Sugimoto, A (Sugimoto, Akira); Ekino, T (Ekino, Toshikazu); Tamegai, T (Tamegai, Tsuyoshi); Kitano, H (Kitano, Haruhisa)*

标题: Comparative study of superconducting and normal-state anisotropy in Fe1+yTe0.6Se0.4 superconductors with controlled amounts of interstitial excess Fe

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 22文献号: 224506DOI: 10.1103/PhysRevB.103.224506

出版年: JUN 2 2021

入藏号: WOS:000657127300006

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

03

标题:Transport property of multi-band topological material PtBi2 studied by maximum entropy mobility spectrum analysis (MEMSA)

作者:Zhao, HJ (Zhao, Haijun)*;Li, WC (Li, Wenchong);Chen, Y (Chen, Yue);Xu, CQ (Xu, Chunqiang) ;Li, B (Li, Bin) ;Luo, WD (Luo, Weidong);Qian, D (Qian, Dong) ;Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*

来源出版物:SCIENTIFIC REPORTS111文献号6249 DOI:10.1038/s41598-021-85364-6出版时间MAR 18 2021

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

史丽

01

作者: Tian, JX (Tian, Jianxiong); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, S (Zhang, Sheng); Li, ZX (Li, Zhixia); Shi, L (Shi, Li)*; Li, Q (Li, Qiang)*;Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Synergistic modulation of metal-free photocatalysts by the composition ratio change and heteroatom doping for overall water splitting

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY ADOI: 10.1039/d1ta01978c提前访问日期: APR 2021

入藏号: WOS:000647139100001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

02

作者: Shi, L (Shi, Li); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, YH (Zhang, Yehui); Ling, CY (Ling, Chongyi); Li, Q (Li, Qiang)*; Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Photocatalytic conversion of CO to fuels with water by B-doped graphene/g-C3N4 heterostructure

来源出版物: SCIENCE BULLETIN: 66: 12: 1186-1193DOI: 10.1016/j.scib.2021.02.025出版年: JUN 30 2021

入藏号: WOS:000657605600008

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

03

标题:Promoting the conversion of CO2 to CH(4)via synergistic dual active sites

作者:Fu, ZZ (Fu, Zhanzhao) ;Li, Q (Li, Qiang) ;Bai, XW (Bai, Xiaowan) ;Huang, YH (Huang, Yuhao) ;Shi, L (Shi, Li)* ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物: NANOSCALE文献号2100111DOI:10.1039/d1nr02582a在线发表JUN 2021

入藏号WOS:000671305900001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

王文辉

01

作者: Wang, WH (Wang, Wenhui)*; Lu, JP (Lu, Junpeng)*; Ni, ZH (Ni, Zhenhua)*

标题: Position-sensitive detectors based on two-dimensional materials

来源出版物: NANO RESEARCH: 14: 6特刊: SI: 1889-1900DOI: 10.1007/s12274-020-2917-3

提前访问日期: JUN 2020出版年: JUN 2021

入藏号: WOS:000544626400001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

汪军

01

标题: Spin-orbit coupling assisted magnetoanisotropic Josephson effect in ferromagnetic graphene Josephson junctions

作者: Huang, CS (Huang, Chuanshuai); Wei, YJ (Wei, Yajun); Tao, YC (Tao, Yongchun)*; Wang, J (Wang, Jun)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 3文献号: 035418DOI: 10.1103/PhysRevB.103.035418出版年: JAN 19 2021

入藏号: WOS:000608618000012

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

02

标题: Quantum spin Hall phase transition in the alpha-T-3 lattice

作者: Wang, J (Wang, J.); Liu, JF (Liu, Jun-Feng)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103 : 7文献号: 075419DOI: 10.1103/PhysRevB.103.075419出版年: FEB 12 2021

入藏号: WOS:000617789100002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

03

标题: Influence of a Magnetic Field on the Growth and Magnetic Properties of Zn0.15Fe2.85O4 Nanoparticle Chains

作者: Zhou, XC (Zhou, Xiaochao); Kou, ZX (Kou, Zhaoxia); Zhang, W (Zhang, Wen); Wang, MJ (Wang, Meijuan)*; Du, J (Du, Jun); Yuan, SJ (Yuan, Shijun); Wang, J (Wang, Jun)*; Zhai, Y (Zhai, Ya)*

来源出版物: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C: 125: 3: 2045-2054DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c08844出版年: JAN 28 2021

入藏号: WOS:000614317500045

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

王珊珊

01

标题: Quantum spin Hall insulators and topological Rashba-splitting edge states in two-dimensional CX3 (X = Sb, Bi)

作者: Wang, SS (Wang, Shan-Shan)*; Sun, WC (Sun, Wencong); Dong, S (Dong, Shuai)

来源出版物: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS: 23: 3: 2134-2140DOI: 10.1039/d0cp05374k出版年: JAN 21 2021

入藏号: WOS:000612961700036

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

02

作者: Sun, WC (Sun, Wen-Cong); Wang, SS (Wang, Shan-Shan)*; Dong, S (Dong, Shuai)

标题: Two-dimensional metallic BP as anode material for lithium-ion and sodium-ion batteries with unprecedented performance

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE DOI: 10.1007/s10853-021-06174-9提前访问日期: MAY 2021

入藏号: WOS:000652949400002

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

徐庆宇

01

标题: Improving photovoltaic effect of inorganic perovskite by resistive switching using various electrode materials

作者: Wang, GY (Wang, Guangyu); Wang, H (Wang, Hong); Jin, X (Jin, Xuan); Agrawal, V (Agrawal, Vikash); Xu, QY (Xu, Qingyu)*

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 859文献号: 157767DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.157767出版年: APR 5 2021

入藏号: WOS:000614114500017

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

02

标题: On the irreversible sodiation of tin disulfide

作者: Wang, XZ (Wang, Xiuzhen); Yao, ZP (Yao, Zhenpeng); Hwang, S (Hwang, Sooyeon); Zhang, L (Zhang, Lei); Fu, MS (Fu, Maosen); Li, S (Li, Shuang); Mai, LQ (Mai, Liqiang); Xu, QY (Xu, Qingyu)*; Su, D (Su, Dong)*

来源出版物: NANO ENERGY : 79文献号: 105458DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105458出版年: JAN 2021

入藏号: WOS:000620324400005

(一流学术期刊学科重点,非第一单位)

03

标题: Promoting polysulfide redox kinetics by Co9S8 nanoparticle-embedded in N-doped carbon nanotube hollow polyhedron for lithium sulfur batteries

作者: Yu, Y (Yu, Yi); Zhan, ZH (Zhan, Zuhang); Tang, PJ (Tang, Peijuan); Xu, QY (Xu, Qingyu)*; Fan, Q (Fan, Qi)*; Wang, W (Wang, Wei)*; Shen, K (Shen, Kai)*

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 869文献号: 159306DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.159306出版年: JUL 15 2021

入藏号: WOS:000638274800058

(一流学术期刊学科面上,非第一单位)

04

作者: Chen, JW (Chen, Jiawei); Ling, YC (Ling, Yechao); Qu, DQ (Qu, Dongqi); Huang, LA (Huang, Linao); Li, JJ (Li, Jinji); Tang, PJ (Tang, Peijuan); He, AP (He, Anpeng); Jin, X (Jin, Xuan); Zhou, Y (Zhou, Yong)*; Xu, MX (Xu, Mingxiang); Du, J (Du, Jun); Han, ZD (Han, Zhida)*; Xu, QY (Xu, Qingyu)*

标题: Enhanced electrocatalysis of NiMnIn Heusler alloy films for hydrogen evolution reaction by magnetic field

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 877文献号: 160271DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.160271出版年: OCT 5 2021

入藏号: WOS:000660443100002

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

05

作者: Ling, YC (Ling, Yechao); Hu, Y (Hu, Yong); Wang, HB (Wang, Haobo); Niu, B (Niu, Ben); Chen, JW (Chen, Jiawei); Liu, RB (Liu, Ruobai); Yuan, Y (Yuan, Yuan); Wang, GY (Wang, Guangyu); Wu, D (Wu, Di); Xu, MX (Xu, Mingxiang); Han, ZD (Han, Zhida)*; Du, J (Du, Jun)*; Xu, QY (Xu, Qingyu)*

标题: Strain Control of Phase Transition and Exchange Bias in Flexible Heusler Alloy Thin Films

来源出版物: ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES: 13: 20: 24285-24294DOI: 10.1021/acsami.1c03701出版年: MAY 26 2021

入藏号: WOS:000657202500090

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

邢相灼

01

标题: Hydrothermal synthesis and complete phase diagram of FeSe1-xSx (0 <= x <= 1) single crystals

作者: Yi, XL (Yi, Xiaolei); Xing, XZ (Xing, Xiangzhuo)*; Qin, LY (Qin, Lingyao); Feng, JJ (Feng, Jiajia); Li, M (Li, Meng); Zhang, YF (Zhang, Yufeng); Meng, Y (Meng, Yan); Zhou, N (Zhou, Nan); Sun, Y (Sun, Yue)*; Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW B: 103: 14文献号: 144501DOI: 10.1103/PhysRevB.103.144501出版年: APR 2 2021

入藏号: WOS:000646639100004

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

叶巍

01

标题: Fission cross sections of heavy nuclei as a probe of nuclear dissipation

作者: Wang, N (Wang, N.); Ye, W (Ye, W.)*

来源出版物: PHYSICAL REVIEW C: 103: 2文献号: 024611DOI: 10.1103/PhysRevC.103.024611出版年: FEB 22 2021

入藏号: WOS:000620346400002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

袁士俊

01

作者: Guo, Y (Guo, Yilv); Zhang, YH (Zhang, Yehui); Zhou, ZB (Zhou, Zhaobo); Zhang, XW (Zhang, Xiwen); Wang, B (Wang, Bing); Yuan, SJ (Yuan, Shijun)*; Dong, S (Dong, Shuai); Wang, JL (Wang, Jinlan)*

标题: Spin-constrained optoelectronic functionality in two-dimensional ferromagnetic semiconductor heterojunctions

来源出版物: MATERIALS HORIZONS: 8: 4: 1323-1333DOI: 10.1039/d0mh01480j出版年: APR 1 2021

入藏号: WOS:000639328100019

(一流学术期刊学科重点,第一单位)

于远方

01

标题:Multispectral photodetectors based on 2D material/Cs3Bi2I9 heterostructures with high detectivity

作者:Zhang, P (Zhang, Peng) ;Zhang, Y (Zhang, Yong) ;Wang, WH (Wang, Wenhui) ;Gao, L (Gao, Lei) ;Li, GF (Li, Gefei) ;Zhang, S (Zhang, Sheng) ;Lu, JP (Lu, Junpeng) ;Yu, YF (Yu, Yuanfang)* ;Zhang, JL (Zhang, Jialin) *

来源出版物: NANOTECHNOLOGY3241文献号415202DOI10.1088/1361-6528/ac1130出版时间OCT 8 2021

入藏号WOS:000677845300001

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

姚晓燕

01

标题:Phase competition and negative piezoelectricity in interlayer-sliding ferroelectric ZrI2

作者:Ding, N (Ding, Ning) ;Chen, J (Chen, Jun) ;Gui, CR (Gui, Churen) ;You, HP (You, Haipeng) ;Yao, XY (Yao, Xiaoyan) *;Don, S (Don, Shuai) *

来源出版物:PHYSICAL REVIEW MATERIALS58文献号084405 DOI10.1103/PhysRevMaterials.5.084405出版时间AUG 13 2021

入藏号WOS:000685118400001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

翟亚

01

标题: Investigation on interfacial effect of CoFeB/GaAs heterostructure

作者: Liang, J (Liang, Jian); Wang, FX (Wang, Fengxian); Chen, Q (Chen, Qian); Wang, GY (Wang, Guangyu); Zhou, XC (Zhou, Xiaochao); Jiang, W (Jiang, Wei); Kou, ZX (Kou, Zhaoxia); Huang, ZC (Huang, Zhaocong)*; Xu, QY (Xu, Qingyu); Du, J (Du, Jun); You, B (You, Biao); Zhai, Y (Zhai, Ya)*

来源出版物: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 855文献号: 157192DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.157192子辑: 2出版年: FEB 25 2021

入藏号: WOS:000601013200002

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

02

标题: Influence of a Magnetic Field on the Growth and Magnetic Properties of Zn0.15Fe2.85O4 Nanoparticle Chains

作者: Zhou, XC (Zhou, Xiaochao); Kou, ZX (Kou, Zhaoxia); Zhang, W (Zhang, Wen); Wang, MJ (Wang, Meijuan)*; Du, J (Du, Jun); Yuan, SJ (Yuan, Shijun); Wang, J (Wang, Jun)*; Zhai, Y (Zhai, Ya)*

来源出版物: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C: 125: 3: 2045-2054DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c08844出版年: JAN 28 2021

入藏号: WOS:000614317500045

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

张道宇

01

作者: Zhao, MY (Zhao, Mingyu)*; Zhang, DY (Zhang, Daoyu)*; Dong, S (Dong, Shuai)

标题: A DFT study of NO2 and SO2 gas-sensing properties of InX (X = Cl, Br and I) monolayers

来源出版物: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE DOI: 10.1007/s10853-021-06047-1提前访问日期: APR 2021

入藏号: WOS:000636930700004

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

张永超

01

作者: Li, MQ (Li, Mingqiu)*; Yan, QS (Yan, Qi-Shu)*; Zhang, YC (Zhang, Yongchao)*; Zhao, ZJ (Zhao, Zhijie)*

标题: Prospects of gravitational waves in the minimal left-right symmetric model

来源出版物: JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS: 3文献号: 267DOI: 10.1007/JHEP03(2021)267

出版年: MAR 29 2021

入藏号: WOS:000636347400001

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

02

作者: Dev, PSB (Dev, P. S. Bhupal)*; Mohapatra, RN (Mohapatra, Rabindra N.)*; Zhang, YC (Zhang, Yongchao)*

标题: Stellar limits on light CP-even scalar

来源出版物: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS: 5DOI: 10.1088/1475-7516/2021/05/014出版年: MAY 2021

入藏号: WOS:000647830000014

(一流学术期刊学科面上,非第一单位)

03

标题:Light, long-lived B - L gauge and Higgs bosons at the DUNE near detector

作者:Dev, PSB (Dev, P. S. Bhupal)* ;Dutta, B (Dutta, Bhaskar) *;Kelly, KJ (Kelly, Kevin J.)* ;Mohapatra, RN (Mohapatra, Rabindra N.)* ;Zhang, YC (Zhang, Yongchao) *

来源出版物:JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS7文献号166 DOI10.1007/JHEP07(2021)166出版时间JUL 22 2021

入藏号WOS:000679326800001

(一流学术期刊学科核心,非第一单位)

周智勇

01

作者: Yao, DL (Yao, De-Liang)*; Dai, LY (Dai, Ling-Yun)*; Zheng, HQ (Zheng, Han-Qing)*; Zhou, ZY (Zhou, Zhi-Yong)*

标题: A review on partial-wave dynamics with chiral effective field theory and dispersion relation

来源出版物: REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS: 84: 7文献号: 076201DOI: 10.1088/1361-6633/abfa6f出版年: JUL 2021

入藏号: WOS:000661254000001

(顶级学术期刊,非第一单位)

02

标题:Two-pole structures in a relativistic Friedrichs-Lee-QPC scheme

作者:Zhou, ZY (Zhou, Zhi-Yong) *;Xiao, ZG (Xiao, Zhiguang) *

来源出版物:EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C816文献号551DOI10.1140/epjc/s10052-021-09329-9出版时间JUN 2021

入藏号WOS:000680464400002

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

周跫桦

01

标题:Accelerated design of promising mixed lead-free double halide organic-inorganic perovskites for photovoltaics using machine learning

作者:Wu, YL (Wu, Yilei) ;Lu, SH (Lu, Shuaihua) ;Ju, MG (Ju, Ming-Gang)* ;Zhou, QH (Zhou, Qionghua)* ;Wang, JL (Wang, Jinlan) *

来源出版物: NANOSCALE文献号2100111 DOI:10.1039/d1nr01117k在线发表JUN 2021

入藏号WOS:000672050200001

(一流学术期刊学科核心,第一单位)

赵海军

01

标题:Transport property of multi-band topological material PtBi2 studied by maximum entropy mobility spectrum analysis (MEMSA)

作者:Zhao, HJ (Zhao, Haijun)*;Li, WC (Li, Wenchong);Chen, Y (Chen, Yue);Xu, CQ (Xu, Chunqiang) ;Li, B (Li, Bin) ;Luo, WD (Luo, Weidong);Qian, D (Qian, Dong) ;Shi, ZX (Shi, Zhixiang)*

来源出版物:SCIENTIFIC REPORTS111文献号6249 DOI:10.1038/s41598-021-85364-6出版时间MAR 18 2021

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

张嘉霖

01

标题:Multispectral photodetectors based on 2D material/Cs3Bi2I9 heterostructures with high detectivity

作者:Zhang, P (Zhang, Peng) ;Zhang, Y (Zhang, Yong) ;Wang, WH (Wang, Wenhui) ;Gao, L (Gao, Lei) ;Li, GF (Li, Gefei) ;Zhang, S (Zhang, Sheng) ;Lu, JP (Lu, Junpeng) ;Yu, YF (Yu, Yuanfang)* ;Zhang, JL (Zhang, Jialin) *

来源出版物: NANOTECHNOLOGY3241文献号415202DOI10.1088/1361-6528/ac1130出版时间OCT 8 2021

入藏号WOS:000677845300001

(一流学术期刊学科面上,第一单位)

  

备注:

1.论文的第一作者或通讯作者为ylzzcom永利总站教师